20.05.2016 rahvusvaheline metroloogiapäev - "Mõõtmised dünaamilises maailmas"

 

20. mail 2016 tähistatakse rahvusvahelist metroloogiapäeva. 1875. aastal sõlmiti sellel päeval Prantsusmaal rahvusvaheline meetrikonventsioon, mille eesmärgiks oli tagada ülemaailmne mõõtmiste ühtsus ning loodi alus rahvusvahelisele metroloogia-alasele infrastruktuurile ja koostööle. Ühtsete põhimõtete järgimine seoses mõõtmistega toetab teaduslikke avastusi ja innovatsiooni, tootmist ja rahvusvahelist kaubandust, samas ka elukvaliteedi paranemist ning globaalset keskkonnakaitset.

 

Käesoleval aastal on rahvusvahelise metroloogiapäeva teemaks „Mõõtmised dünaamilises maailmas“. Teemavalik peegeldab nii dünaamiliste suuruste mõõtmistäpsusega seotud väljakutseid (näiteks rõhkude mõõtmine põletuskambris) kui ka kogu mõõteteaduse kiiret muutuste tempot. Varasematel aastatel on keskendutud muuhulgas järgmistele teemadele: mõõtmised seoses globaalse energia-alase väljakutse, turvalisuse, innovatsiooni, spordi, keskkonna, meditsiini ja kaubandusega.

 

Et tulla toime üha keerukamate metroloogiliste väljakutsetega tegeletakse ülemaailmselt metroloogia instituutides ja keskastutustes mõõtmiste arendamisega ning täiustatakse erinevaid mõõteseadmeid ja –meetodeid. Rahvuslike metroloogiainstituutide koostööd, võrdlusmõõtmisi ning mõõtühikutega seotud teadus- ja arendustegevust koordineerib Rahvusvaheline Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM).

 

Paljud mõõtevahendid – näiteks katkematu töörežiimiga kaalumisseadmed, kiirusmõõturid jm, mida kasutatakse liikumises olevate objektide mõõtmisel, on allutatud regulaarsele kontrollile (taatlusele) või peavad vastama kindlatele seadusenõuetele. Lisaks muudab uute tehnoloogiate kasutamine pidevalt seda, kuidas mõõtevahendid mõõdavad ja kuidas neid mõõtevahendeid kontrollitakse  näiteks võib tuua kaugloetavad elektrienergia või veearvestid.

 

Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Organisatsioon (OIML) koordineerib rahvusvahelist koostööd legaalmetroloogia valdkonnas andes välja rahvusvahelisi soovitusi mõõtevahendite kontrolli osas, eesmärgiga ühtlustada vastavasisulised ülemaailmsed nõuded ja seotuse mõõtühikutega.

 

Rahvusvahelise metroloogiapäevaga juhitakse tähelepanu mõõtmiste mõjule meie igapäevases elus ning tunnustatakse igapäevaselt metroloogiavaldkonnas tegutsevate inimeste tööd.

 

Eestis täidab metroloogia keskasutuse rolli AS Metrosert, mis tegeleb mõõtevahendite kalibreerimise ja taatlemise, metroloogia- ja sertifitseerimisalase koolituse ning juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimisega. Metrosert hoiab ja arendab riigietalone ja on tunnustatud väärismetallide katselabor. AS Metrosert esindab Eestit rahvusvahelises metroloogia-alases koostöös, muuhulgas Euroopa metroloogiaorganisatsioonis EURAMET. Metroserdi laborid asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

 

Käesoleva teksti valmimisel on kasutatud rahvusvahelise metroloogiapäeva ametlikul kodulehel (http://www.worldmetrologyday.org/) avaldatud tekste, mille tõlked ei ole üle vaadatud rahvusvahelise metroloogiapäeva meeskonna poolt.


 

Samal teemal:

Uudis 2015. aasta rahvusvahelisest metroloogiapäevast (teema: „Mõõtmised ja valgus“)

Uudis 2014. aasta rahvusvahelisest metroloogiapäevast (teema: „Mõõtmised ja globaalne energia-alane väljakutse“) 

Uudis 2013. aasta rahvusvahelisest metroloogiapäevast (teema: „Mõõtmised igapäevaelus“)