Rahvusvaheline metroloogiapäev 20.05.2015 - "Mõõtmised ja valgus"

 

20. mail 2015 tähistatakse ülemaailmselt 140 aasta möödumist rahvusvahelise meetrikonventsiooni sõlmimisest Prantsusmaal 1875. aastal, millega pandi alus rahvusvahelisele metroloogia-alasele infrastruktuurile ja koostööle. Meetrikonventsiooni eesmärk – tagada ülemaailmne mõõtmiste ühtsus – püsib täna sama olulisena, kui see oli 140 aastat tagasi. Metroloogia ehk mõõtmisteaduse ülesandeks on tagada usaldusväärsed mõõtmistulemused ja nende kindel seos rahvusvahelise mõõtühikute süsteemiga SI. Rahvusvahelisel metroloogiapäeval tunnustatakse igapäevaselt metroloogiavaldkonnas tegutsevate inimeste tööd.

 

2015. aastal on rahvusvahelise metroloogiapäeva teemaks „Mõõtmised ja valgus“, keskendudes valguse rollile meie igapäevaelus. Teemavalikut mõjutas fakt, et käesolev aasta on ÜRO poolt välja kuulutatud ja UNESCO poolt organiseeritud kui Rahvusvaheline valguse ja valgusel põhinevate tehnoloogiate aasta (International Year of Light and Light-based Technologies, IYL 2015), millega soovitakse ülemaailmselt rõhutada valguse ja optiliste tehnoloogiate olulisust inimeste elus täna ja tulevikus ning meid ümbritseva keskkonna säästvas arengus. On öeldud, et kui 20. sajand oli elektroni sajand, siis 21. sajand kujuneb footoni (valguskvandi) sajandiks.

 

Valgus on energia-, aga ka imepärasuse ja põnevuse allikas ning footontehnoloogiate alus. Metroloogial, kui mõõtmistele keskenduval teadusharul, on keskne roll valgustehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel tagamaks efektiivsema energiatootmise, parema arusaamise kliimamuutustest või linnade ja asulate optimaalsest valgustustasemest. Valgusel on täna keskne roll ka paljudes uutes mõõtmistehnoloogiates (näiteks erinevad lasertehnoloogiad, fotoonika).

 

Rahvusvaheline Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) direktor Martin Milton loodab oma metroloogiapäevale pühendatud pöördumises, et tiheneb koostöö metroloogia valdkonna ja valgusel põhinevate tehnoloogiate arendajate ning kasutajate vahel. Milton’i väitel annab metroloogiapäeva tähistamine võimaluse näidata, et nii nagu elu sõltub valgusest, sõltub turvaline, tõhus ja tulemuslik valgusega varustamine mõõtmistest. Eesti metroloogia keskasutus, AS Metrosert tähistab valguse aastat panustades uute foto- ja radiomeetriaseadmete ning tehnoloogiate arendusse rahvusvahelistes koostööprojektides NEWSTAR ja SIQUTE.

 

Ülemaailmselt tegeletakse metroloogia instituutides ja keskastutustes pidevalt mõõtmiste arendamisega, täiustades erinevaid mõõteseadmeid ja –meetodeid, et tulla toime üha keerukamate metroloogiliste väljakutsetega. Rahvusvaheline Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) koordineerib rahvuslike metroloogiainstituutide koostööd, võrdlusmõõtmisi ning mõõtühikutega seotud teadus- ja arendustegevust. Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Organisatsioon (OIML) koordineerib rahvusvahelist koostööd legaalmetroloogia valdkonnas andes välja rahvusvahelisi soovitusi mõõtevahendite kontrolli osas, eesmärgiga ühtlustada vastavasisulised ülemaailmsed nõuded ja seotuse mõõtühikutega.

 

Eestis täidab metroloogia keskasutuse rolli AS Metrosert, pakkudes metroloogia- ja sertifitseerimisalaseid teenuseid ning koolitusi ja hoides ning arendades riiklikke mõõteetalone. Metroserdi allüksus Eesti Proovikoda on ainuõiguslik väärismetalltoodete standardproovi tõendaja Eestis ja väärismetalltoodete nimemärgiste riikliku registri volitatud töötleja. Metrosert esindab Eestit rahvusvahelises metroloogia-alases koostöös, muuhulgas Euroopa metroloogiaorganisatsioonis EURAMET. Metroserdi laborid asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

 

 

 

Käesoleva teksti valmimisel on kasutatud rahvusvahelise metroloogiapäeva ametlikul kodulehel (http://www.worldmetrologyday.org/) avaldatud tekste, mille tõlked ei ole üle vaadatud rahvusvahelise metroloogiapäeva meeskonna poolt.


Samal teemal:

Uudis 2014. aasta rahvusvahelisest metroloogiapäevast (teema: „Mõõtmised ja globaalne energia-alane väljakutse“) 

Uudis 2013. aasta rahvusvahelisest metroloogiapäevast (teema: „Mõõtmised igapäevaelus“)